Google Custom Search

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินค่ะ

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

เจ้าของ/ผู้ผลิต :  ปิยะวรรณ ชัยณรงค์เกื้อกูลหน่วยงาน สำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ

ปีทีผลิต :  2559

ภาษา :  ไทย

ไฟล์แนบ :   P5-9 ปิยะวรรณ.pdf
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449