Google Custom Search

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินค่ะ

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพวัสดุทดสอบความชำนาญชนิดตัวอย่างกระดาษซับเลือด สำหรับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 วิธีพีซีอาร์ เครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เจ้าของ/ผู้ผลิต :  วิโรจน์ พวงทับทิม, รัชณีกร ใจซื่อ, หรรษา ไทยศรี, สุพรรณีย์ กงแก้ว, ปิ่นทอง นะบาล, อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์, สิริภากร แสงกิจพร, และเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีทีผลิต :  2560

ภาษา :  ไทย

ไฟล์แนบ :   P3-21 วิโรจน์ พวงทับทิม.pdf
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449