Google Custom Search

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินค่ะ

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยความร่วมมือของเครือข่าย 4 จังหวัดภาคใต้

เจ้าของ/ผู้ผลิต :  เสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม , เยาวมาลย์ สุติวิจิตร, วรรธนี สังข์หิรัญ และวไลลักษณ์ กาญจนะพิน

ปีทีผลิต :  2560

ภาษา :  ไทย

ไฟล์แนบ :   P3-38 เสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม.pdf
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449