Google Custom Search

   เลือกประเภท: คำค้น :  

แสดง E-Library ในหมวด : E-Publication

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[1]  เกณฑ์คุรภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 2560   สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 499
[2]  วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราห์อาหาร เล่มที่ 5   สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 554
[3]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material   Pitikan Kanjanapruk, Maytinee Limsiriwong, Nawanit Thanaseelungkoon 410
[4]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559   จิรพรรณ บุญสูง และธรรมรัตน์ บุญสูง 392
[5]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร   พัชรินทร์ จันทรานิมิต และสุดสวาท ศักดี 365
[6]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยความร่วมมือของเครือข่าย 4 จังหวัดภาคใต้   เสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม , เยาวมาลย์ สุติวิจิตร, วรรธนี สังข์หิรัญ และวไลลักษณ์ กาญจนะพิน 357
[7]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   อภิชาต ตันธนวัฒน์, กนกวรรณ แก้วจันทร์ และสายใจ ปริยะวาที 342
[8]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การศึกษาปริมาณรังสีรั่วจากการใช้งานเครื่องเอกซเรย์ฟันเคลื่อนที่ชนิดมือถือ   ชาคริต หน่อศิริ, ธรรมรัตน์ อยู่สุข, พิราม พานทอง 343
[9]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ในยาจากสมุนไพร ระหว่างปีงบประมาณ 2556-2559   วิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก, สิรดา ปงเมืองมูล, ณัฐพร คล้ายคลึง 345
[10]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง เส้นทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ก้าวย่างที่มั่น คงอย่างยั่งยืน   ณัฐชลัยย์ บุญไทย, กฤชญา อุ่นภักดิ์, อารีรัตน์ ดีประเสริฐ, ชณินัญ ชาวกรุงเก่า 322
[11]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2555-2559   กรชนก ขยันคิด*, วชิราภา เขียวรอด และ พัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย 332
[12]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ข้อกำหนดคุณภาพทางเคมีของรากเท้ายายม่อม   ภูริทัต รัตนสิริ, นิธิดา พลโคตร, วารุณี จิรวัฒนาพงศ์, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง และประถม ทองศรีรักษ์ 322
[13]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและเอกลักษณ์ทางเคมี ของต้นพญายอและลิ้นงูเห่า   สรเพชร มาสุด, กรวิชญ์ สมคิด, พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง, เสกรชตกร บัวเบา, ศรายุธ ระดาพงษ์, พรชัย สินเจริญโภไคย, สินิณนาฏ อินทรประพันธ์, ประไพ วงศ์สินคงมั่น, ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 327
[14]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพวัสดุทดสอบความชำนาญชนิดตัวอย่างกระดาษซับเลือด สำหรับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 วิธีพีซีอาร์ เครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   วิโรจน์ พวงทับทิม, รัชณีกร ใจซื่อ, หรรษา ไทยศรี, สุพรรณีย์ กงแก้ว, ปิ่นทอง นะบาล, อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์, สิริภากร แสงกิจพร, และเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 317
[15]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง Effectiveness of rice protein hydrolysate on growth of Vero cell line   Suthida Tuntigumthon, Manoch Posung, Rattanawadee Wichajan and Sarawut Koksunan 311
[16]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง Study of A Modified Serum-Free Medium (SFM01-M) Property on Vero Cell Attachment and Growth in Both Static and Microcarrier Cultures   Manoch Posung, Suthida Tuntigumthon and Sarawut Koksunan 314
[17]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ข้อกำหนดคุณภาพทางเคมีของเปลือกต้นเพกา   สุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน์, ภูริทัต รัตนสิริ, นิธิดา พลโคตร, วารุณี จิรวัฒนาพงศ์, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง และประถม ทองศรีรักษ์ 338
[18]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในโอทอปจังหวัดตรัง   อรวรรณ หลงละเลิง*, ญดา บุญเจริญ, ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง และ คมกฤช รำมะนะกิจจะ 326
[19]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ข้อกำหนดทางเคมี-ฟิสิกส์ของส่วนเหนือดินหญ้าดอกขาว   ปัตย์ ธาราไพศาล, สิริกาญจน์ ธนอริยโรจน์, ธนวัฒน์ ทองจีน, สมจิตร์ เนียมสกุล, นุจรี ศรีสนาม, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง และณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 329
[20]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพทางเคมีของใบฟักข้าว   สุนันทา ศรีโสภณ, สมจิตร์ เนียมสกุล, สิริกาญจน์ ธนอริยโรจน์, วิไลลักษณ์ ชื่นนางชี, อสมา จิระพุทธรมย์, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง และณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 314
ทั้งหมด : 160 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/8

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449