Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การผลิตตัวอย่างทดสอบความช านาญด้านเครื่องส าอางโดยใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง

ดาวส์โหลด: [ 392 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การประเมินการตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR จากตัวอย่างเลือดและกระดาษซับเลือด

ดาวส์โหลด: [ 390 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะในประเทศ ปี 2557 ถึง 2559

ดาวส์โหลด: [ 376 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง Rickettsia Rickettsia felis felis investigation in dog fleas investigation in dog fleas by in by in-house molecular techniques house molecular techniques

ดาวส์โหลด: [ 362 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้าน (Musca domestica) ของน้ำมันหอมระเหย 8 ชนิด

ดาวส์โหลด: [ 359 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 436 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 422 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 376 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 381 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 378 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[181]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สายพันธุ์ไวรัสโนโรในการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2555-2557   ผกาพรรณ สิงห์ชัย หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 269
[182]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของปริมาณ Prekallikrein activator (PKA) ในผลิตภัณฑ์เลือดชนิดฮิวแมนอัลบูมินและฮิวแมนอิมมูโนโกลบุลิน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเมษายน พ.ศ. 2557    เกวลิน รักษาสรณ์ หน่วยงานสถาบันชีววัตถุ 237
[183]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสคอกซากี เอ6และเอ16 ในผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ของไทยปี พ.ศ 2556-2557   สรรทิพย์ กองจร หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 232
[184]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หมู่เลือดABO และRh(D)   อาริดา กล่อมเกลี้ยง หน่วยงาน สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 221
[185]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน   เรณู วิริยะประสิทธิ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 201
[186]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง อุบัติการณ์โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิด B-Cell และ T-cellระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555   อรวรรณี สวนโคกกรวด หน่วยงาน กลุ่มพยาธิวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น 199
[187]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง นวัตกรรมเครื่องตรวจสอบเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์   วิภาวดี รากแก่น หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 213
[188]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาค่าปริมาณรังสีที่เลนส์ตาโดยใช้แผ่นวัดรังสีโอเอสแอล   สิริชัย เธียรรัตนกุล หน่วยงาน สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 210
[189]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนครปฐม   เสด็จ จันทสิงห์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม) 220
[190]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาความเสี่ยงจากการใช้เครื่องเอกซเรย์ฟันเคลื่อนที่ชนิดมือถือ   ชาคริต หน่อศิริ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์) 205
[191]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ    ชัยยศ อินทร์ติยะ หน่วยงาน สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 129
[192]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาการกระเจิงรังสีจากเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปีแบบ C-arm   อานนท์ ศรีสุข หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 115
[193]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมในปัสสาวะ โดยวิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry   พสนพรรณ ฉิมหัวร้อง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 116
[194]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ความคงตัวระดับแอลกอฮอล์ในเลือด   วัชรชัย รุจิโรจน์กุล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี) 120
[195]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาวิธีตรวจหาปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี แมสสเปกโทรมิเตอร์ เฮดสเปส   รัชนีกร บุญธรรม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 123
[196]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง นวัตกรรมระบบบริหารลูกหนี้และฐานข้อมูลด้านการเงิน   ชายชนท์ บุษยานุรักษ์ หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 114
[197]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ศักยภาพการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล   ธรรมวุฒิ ชูมาก หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง) 117
[198]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ Levofloxacin ในรูปแบบยาฉีด โดยวิธีโครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง   ธารทิพย์ วชิรศักดิ์วงศ์ หน่วยงาน สำนักยาและวัตถุเสพติด 139
[199]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ Brompheniramine maleate ในยาเม็ดแก้หวัดสูตรผสม โดยวิธีโครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง   ประภาพรรณ สุขพรรณ์ หน่วยงาน สำนักยาและวัตถุเสพติด 136
[200]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณ curcumin ในสารสกัดขมิ้นชันโดยวิธี HPLC    สันติ นิ่มน้อย หน่วยงาน สำนักยาและวัตถุเสพติด 166
ทั้งหมด : 414 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 10/21

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449