Google Custom Search

E-Library มาใหม่

เกณฑ์คุรภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 2560

ดาวส์โหลด: [ 404 ]

วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราห์อาหาร เล่มที่ 5

ดาวส์โหลด: [ 448 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material

ดาวส์โหลด: [ 343 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559

ดาวส์โหลด: [ 324 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดาวส์โหลด: [ 301 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 653 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 595 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 566 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 555 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 531 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[181]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดโฟลิคแอซิด   คมกฤช รำมะนะกิจจะ หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ (ตรัง) 105
[182]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดอะไซโคลเวียร   สิรภพ สันติธเนศ หน่วยงาน สำนักยาและวัตถุเสพติด 112
[183]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดพริมาควินฟอสเฟต   ปวีณา กำเหนิดนนท์ หน่วยงานสำนักยาและวัตถุเสพติด 116
[184]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดนาโปรเซนและนาโปรเซนโซเดียม   ปฏิมา มณีสถิตย์ หน่วยงาน สำนักยาและวัตถุเสพติด 128
[185]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดวาร์ฟารินโซเดียมในโรงพยาบาลของรัฐปี 2558   ภณิดา รัตนานุกูล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี) 106
[186]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดคลอโพรมาซีนไฮโดรคลอไรด์ในโรงพยาบาลของรัฐปี 2558   ภณิดา รัตนานุกูล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี) 214
[187]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดไทโอริดาซีนไฮโดรคลอไรด์ในโรงพยาบาลของรัฐ ปี 2558   ภณิดา รัตนานุกูล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี) 109
[188]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์อาหารเป็นพิษกรณีสอบสวนโรคในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2556-2558   พัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม) 108
[189]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การหาปริมาณวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (อะซีซัลเฟมเคแซคคารินและแอสปาแทม) ในกาแฟและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 9 ด้วยวิธี UPLC   วิมลมาศ ศิริวาณิชย์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ (นครราชสีมา) 118
[190]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่องการปนเปื้อนโลหะหนักในไข่เค็มที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างปีพ.ศ. 2552 ถึง 2558   เขมิกา เหมโลหะ หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 116
[191]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์บริเวณหัวจ่ายน้ำของตู้น้ำหยอดเหรียญในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณพ.ศ. 2558   สุภาทินี โสบุญ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 107
[192]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเฝ้าระวังVibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ในเนื้อปูต้ม   ศศิธร ฐิติเพชรกุล หน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 109
[193]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้าแข็งในประเทศไทยปีงบประมาณพ.ศ. 2558   จิราภรณ์ เพชรรักษ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 112
[194]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2558   กนกวรรณ เทพเลื่อน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 122
[195]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดตรัง, พัทลุงและสตูล   เสาวนีย์ เก้าเอี้ยน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ (ตรัง) 112
[196]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนของ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2558   นิรันดร แร่กาสินธุ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 117
[197]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพของนมโรงเรียนในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ.2555-2558   ธารทิพย์ รักชูชื่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 133
[198]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ความปลอดภัยของเครื่องดื่ม OTOP ประเภทน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6   ธนิดา ไมตรีประดับศรี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ (ชลบุรี) 125
[199]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ประสิทธิภาพของ isothermal amplification วิธีใหม่ในการตรวจวัณโรคได้ผลเร็วเปรียบเทียบระหว่าง non-LAMP และ LAMP test   วิพัฒน์ กล้ายุทธ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 116
[200]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคมือเท้าปากทางห้องปฏิบัติการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   ชณัฐกานต์ แสงศรีคำ หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 117
ทั้งหมด : 506 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 10/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449