Google Custom Search

E-Library มาใหม่

เกณฑ์คุรภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 2560

ดาวส์โหลด: [ 404 ]

วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราห์อาหาร เล่มที่ 5

ดาวส์โหลด: [ 448 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material

ดาวส์โหลด: [ 343 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559

ดาวส์โหลด: [ 324 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดาวส์โหลด: [ 301 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 653 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 595 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 566 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 555 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 531 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[201]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การสำรวจภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2558   จีรภา ศิลาเกษ หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 121
[202]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประเมินและการทดสอบความใช้ได้ของชุดนํ้ายา FTD Tropical fever core สำหรับตรวจแยกชนิดไวรัสเด็งกีไวรัสชิคุนกุน ยาไวรัสเวสไนต์ซัลโมเนลลามาลาเรียริกเก็ตเซียและเลปโตสไปรา   สินิณนาฏ อินทรประพันธ์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 114
[203]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาการตอบสนองของแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อครั้งแรกและติดเชื้อซ้ำ   ศิริรัตน์ แนมขุนทด หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 135
[204]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) ใน จังหวัดภูเก็ต กระบี่และพังงา เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2558   อิริยะพร กองทัพ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต) 133
[205]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ผลของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง CD44 ต่อการแบ่งตัวและรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งลำไส้   สุภาพร สุภารักษ์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 111
[206]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ความชุกของเชื้อลีจิโอเนลล่าจากตัวอย่างน้ำใน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กฤษณี เรืองสมบัติ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 115
[207]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การตรวจสอบระบบการตรวจจับและติดตามความผันแปรทางชีวภาพสำหรับการใช้งานจริง   สรายุทธ พิบูลนิธิเกษม หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 107
[208]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเตรียมสไลด์แอนติเจนมาตรฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตชุดตรวจโรคสครับไทฟัสโดยวิธี IFA   ชลลดา มีทรัพย์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 114
[209]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ซีโรทัยป์ของเชื้อซัลโมเนลล่าที่แยกได้จากอาหารและน้ำ ใน จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2558   อนุสรา รัตนบุรี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต) 118
[210]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มโพลีคลอรีเนตไบฟีนิลในซีรัม โดยวิธี GC/MS/MS   ณัฐพงศ์ นันทชัยพงศ์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 122
[211]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 เรื่องสายพันธุ์ของไวรัสโรทาที่ก่อโรคอุจจาระร่วงในโครงการ Laboratory-based Surveillance for unidentified and possibly new pathogen affecting public health problems in Thailand : IEIP : EID ระหว่างพ.ศ. 2557-2558   สมปอง อุปชัย หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 137
[212]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ความไวต่อสารเคมีกำจัดแมลงของลูกน้ำและตัวเต็มวัยยุงลายบ้าน (Aedesaegypti L.) พาหะนำโรคไข้เลือดออกชิคุนกุนยาและไข้ซิกา   พรรณเกษม แผ่พร หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 123
[213]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบยีนของเชื้อ Vibrio choleraeO1 ที่ตรวจพบอุบัติซ้ำในจังหวัดตากปี 2558   ศิริพร จันทน์โรจน์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 120
[214]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การดำเนินการกักกันและทำลายเชื้อไวรัสโปลิโอของห้องปฏิบัติการต่างๆตามแผนขององค์การอนามัยโลก   อภิรดี อิศรางกูร ณ อยุธยา หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 107
[215]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ความชุกของ Enterobacteriaceae ที่ดื้อต่อยาCarbapenems ในโรงพยาบาลน่าน   เดชพิภัทร์ อมรทิพย์วงศ์ หน่วยงานโรงพยาบาลน่าน 188
[216]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนาวิธี Multiplex PCR สำหรับตรวจแยก Bacillus cereus และ Bacillus thuringiensis   นงลักษณ์ สายประดิษฐ์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข 128
[217]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางปี 2558 เขตสุขภาพที่ 10   อดิชัย แสนทวีสุข หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี) 120
[218]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 10   อดิชัย แสนทวีสุข หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี) 112
[219]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การแสดงออกของยีนที่เป็นเป้าหมายการรักษามะเร็งในเซลล์เพาะเลี้ยง   ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง การแพทย์ 111
[220]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ผลของภาวะอ้วนและไขมันในเลือดสูงต่อการกำจัดจุลชีพของโมโนไซต์ของมนุษย์และเซลล์    รุ่งนภา ศรานุชิต หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 111
ทั้งหมด : 506 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 11/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449