Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การผลิตตัวอย่างทดสอบความช านาญด้านเครื่องส าอางโดยใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง

ดาวส์โหลด: [ 392 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การประเมินการตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR จากตัวอย่างเลือดและกระดาษซับเลือด

ดาวส์โหลด: [ 390 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะในประเทศ ปี 2557 ถึง 2559

ดาวส์โหลด: [ 376 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง Rickettsia Rickettsia felis felis investigation in dog fleas investigation in dog fleas by in by in-house molecular techniques house molecular techniques

ดาวส์โหลด: [ 362 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้าน (Musca domestica) ของน้ำมันหอมระเหย 8 ชนิด

ดาวส์โหลด: [ 359 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 436 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 422 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 376 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 381 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 378 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[221]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร   ปิ่นฑนา ดวงสมบัติ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 105
[222]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การตรวจพิสูจน์สมุนไพร “ไคร้เครือ” ด้วยวิธี LC-DAD-qTOF   อภิรักษ์  ศักดิ์เพ็ชร หน่วยงานสถาบันวิจัยสมุนไพร 107
[223]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพทางเคมีของหัวดองดึง   ทัศนีย์ ปานผดุง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา) 101
[224]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพสมุนไพรกระทงลาย   วีรนุช โคตรวงศ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี) 102
[225]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาคุณภาพทางเคมีของใบรักขาว   สรินยา จุลศรีไกวัล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่) 105
[226]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสมุนไพรหญ้าดอกขาว   วิทิตา ไปบน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 119
[227]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาคุณภาพของโกฐน้ำเต้าในประเทศไทย   กันยารัตน์ ชลสิทธิ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่) 142
[228]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของลูกสะบ้ามอญ   สุชิน สินไสวผล หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) 107
[229]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ผลการตรวจหาสารเสพติดกัญชาในตัวอย่างปัสสาวะ ปีงบประมาณ 2557   กฤตยา อสุนี ณ อยุธยา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (นครราชสีมา) 95
[230]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง แนวโน้มการเสพน้ำกระท่อมของแรงงานพม่าที่ตรวจพิสูจน์ได้ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้    จิราณี พุฒิกุลบวร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 138
[231]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินศักยภาพผู้ตรวจพิสูจน์สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะขั้นเบื้องต้นในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน   แฉล้ม ชนะคช หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) 97
[232]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (ทีแอลซี) ในมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์สารกลุ่มเบนโซไดอาซีปินส์    วิชรณีย์ ทองสิมา หน่วยงานสำนักยาและวัตถุเสพติด 97
[233]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปีพ.ศ. 2553-2557   ภัทรา รักษา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 133
[234]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดซิลเดนนาฟิลขนาด 100 มิลลิกรัมในอาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดี   อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ หน่วยงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 95
[235]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดไดโครฟีแนคชนิดเคลือบอินเทอริก   ภาวดี น้อยอาษา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 107
[236]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดไอบูโพรเฟน   เพียงใจ วงศ์สุวรรณ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 102
[237]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์ของยาปลอมในตัวอย่างของกลางยาคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ หน่วยงาน สำนักยาและวัตถุเสพติด 171
[238]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาอินโดเมทาซิน   คมกฤช รำมะนะกิจจะ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง) 121
[239]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ที่ปนปลอมใน ยาแผนโบราณ ปี 2557   สมพร สินไสวผล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) 122
[240]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดเพรดนิโซโลนในประเทศไทย   สุภาวดี สุรางค์กุล หน่วยงานสำนักยาและวัตถุเสพติด 99
ทั้งหมด : 414 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 12/21

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449