Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material

ดาวส์โหลด: [ 26 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559

ดาวส์โหลด: [ 20 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยความร่วมมือของเครือข่าย 4 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 19 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 353 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 327 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 290 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 291 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 292 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[221]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 ในจังหวัดตรัง, พัทลุง, กระบี่และสตูลปี 2558    อติเวทย์ เศวตะดุล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ (ตรัง) 132
[222]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งเต้านมที่เพาะเลี้ยงแบบ 3D และ 2D    ชลลดา ยอดทัพ หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 51
[223]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนนิ่งการแสดงออกและการแยกบริสุทธิ์รีคอมบิแนนท์โปรตีน CXCL12 ชนิดแอลฟาของมนุษย์    กัญจน์รัชต์ เศรษฐศุภพนา หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 53
[224]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำยุงของน้ามันหอมระเหย 12 ชนิด    ภานุกิจ กันหาจันทร์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 56
[225]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลและวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสอาร์เอสในประเทศไทย    สิริภาภรณ์ ผุยกัน หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 53
[226]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเปรียบเทียบอาการแสดงของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1(2009) ในปี 2557-2558 กับกลุ่มอายุผู้ป่วย    พัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 64
[227]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบเอสัปจีโนไทป์ 1 บีในประเทศไทย   เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 62
[228]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ ITS2 ของไรโบโซมยีนของ Tabanusrubidus ในประเทศไทย    พายุ ภักดีนวน หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 58
[229]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน    ทิพวรรณ กังแฮ หน่วยงานสถาบันวิจัยสมุนไพร 55
[230]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประเมินวิธี Real-time PCR ตรวจโรคปอดอักเสบชนิด Atypical pneumonia   วันทนา ปวีณกิตติพร หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 62
[231]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและความใช้ได้ของตู้ชีวนิรภัยอายุการใช้งาน 10 ปีในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา    จิราณี พุฒิกุลบวร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 47
[232]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเขตภาคเหนือตอนบนปี 2555-2558   พรรณราย วีระเศรษฐกุล หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) 59
[233]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การทดสอบความไวของเชื้อ C. difficile ต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธี agar dilution (2012-2015)    ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 49
[234]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์สำหรับการตรวจหาเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง 5 ชนิดในการทดสอบเดียว   ฐิติพร ใจกว้าง หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 50
[235]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนและแสดงออกของรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีต่อโปรตีนผิวไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์แมลง    พรทิพย์ ไชยยะ หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 78
[236]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนาวิธี ELISA สำหรับตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อไกลโคโปรตีนดีของไวรัสเฮอร์ปีส์   ณัฐธนัญ ภิญโญสุขี หน่วยงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 73
[237]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนและศึกษาการแสดงออกของยีน human interferon gamma ในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   ลภัสรดา มุ่งมงคล หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 75
[238]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การป้องกันการแพ้ยารุนแรงจากยา Carbamazepine ด้วยเภสัชพันธุศาสตร์    อัญธิดา เสงี่ยมเฉย หน่วยงานโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 65
[239]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การผลิตโพลีโคลนัลแอนติบอดีต่อ Clostridium botulinum ในกระต่าย   กรัณย์ สุทธิวราคม หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 76
[240]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประยุกต์ใช้ PMQA ในระบบบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม   กฤชญา อุ่นภักดิ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม) 80
ทั้งหมด : 504 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 12/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449