Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 1232 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 1113 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 1083 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 1003 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 1002 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[241]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนาวิธี ELISA สำหรับตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อไกลโคโปรตีนดีของไวรัสเฮอร์ปีส์   ณัฐธนัญ ภิญโญสุขี หน่วยงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 427
[242]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนและศึกษาการแสดงออกของยีน human interferon gamma ในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   ลภัสรดา มุ่งมงคล หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 453
[243]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การป้องกันการแพ้ยารุนแรงจากยา Carbamazepine ด้วยเภสัชพันธุศาสตร์    อัญธิดา เสงี่ยมเฉย หน่วยงานโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 423
[244]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การผลิตโพลีโคลนัลแอนติบอดีต่อ Clostridium botulinum ในกระต่าย   กรัณย์ สุทธิวราคม หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 439
[245]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประยุกต์ใช้ PMQA ในระบบบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม   กฤชญา อุ่นภักดิ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม) 447
[246]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells จากสายสะดือ    พัชราภรณ์ บุญชู หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 464
[247]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง นวัตกรรมชุดตรวจโรคสัตว์สู่คน : การสืบค้นในสัตว์รังโรค    วัชรี สายสงเคราะห์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 412
[248]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ผลสำเร็จของนวัตกรรมจากการจัดการความรู้เรื่องการตรวจสอบเทอร์โมมิเตอร์ที่จุดเยือกแข็ง   พงษ์ธร ทองบุญ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 419
[249]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนและผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์ CyaA เฉพาะส่วน Pore-forming domain ที่มี His-tag   ชรินรัตน์ ชังชั่ว หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 604
[250]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ Plasmocin ในการกำจัดเชื้อมัยโคพลาสมา   ศศิธร แข็งแรง หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 447
[251]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์การตรวจสารพันธุกรรมเพื่อป้องกันภาวะผื่นแพ้ยารุนแรงจังหวัดสตูล    เสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 449
[252]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเพาะเลี้ยงเซลล์ Vero โดยอาศัยเม็ด microcarrier bead ภายใต้สูตรอาหารดัดแปลงที่ไม่มีซีรั่ม   สุธิดา ตันติกำธน หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 457
[253]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สูตรอาหารดัดแปลงที่ไม่มีซีรั่มสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ Vero   มาโนช โพธิ์สูง หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 463
[254]  คู่มือทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย และฮีโมลโกลบินผิดปกติ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 990
[255]  ผลิตภัณฑ์ย้อมผม   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1851
[256]  ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 699
[257]  ผลิตภัณฑ์ดินสอพอง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 623
[258]  ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1660
[259]  ผลิตภัณฑ์แต่งผมดำ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1601
[260]  รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 395
ทั้งหมด : 509 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 13/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449