Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material

ดาวส์โหลด: [ 26 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559

ดาวส์โหลด: [ 20 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยความร่วมมือของเครือข่าย 4 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 19 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 353 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 327 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 290 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 291 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 292 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[241]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells จากสายสะดือ    พัชราภรณ์ บุญชู หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 72
[242]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง นวัตกรรมชุดตรวจโรคสัตว์สู่คน : การสืบค้นในสัตว์รังโรค    วัชรี สายสงเคราะห์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 73
[243]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ผลสำเร็จของนวัตกรรมจากการจัดการความรู้เรื่องการตรวจสอบเทอร์โมมิเตอร์ที่จุดเยือกแข็ง   พงษ์ธร ทองบุญ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 74
[244]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนและผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์ CyaA เฉพาะส่วน Pore-forming domain ที่มี His-tag   ชรินรัตน์ ชังชั่ว หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 67
[245]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ Plasmocin ในการกำจัดเชื้อมัยโคพลาสมา   ศศิธร แข็งแรง หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 123
[246]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์การตรวจสารพันธุกรรมเพื่อป้องกันภาวะผื่นแพ้ยารุนแรงจังหวัดสตูล    เสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 79
[247]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเพาะเลี้ยงเซลล์ Vero โดยอาศัยเม็ด microcarrier bead ภายใต้สูตรอาหารดัดแปลงที่ไม่มีซีรั่ม   สุธิดา ตันติกำธน หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 89
[248]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สูตรอาหารดัดแปลงที่ไม่มีซีรั่มสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ Vero   มาโนช โพธิ์สูง หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 82
[249]  คู่มือทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย และฮีโมลโกลบินผิดปกติ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 358
[250]  ผลิตภัณฑ์ย้อมผม   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 674
[251]  ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 258
[252]  ผลิตภัณฑ์ดินสอพอง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 226
[253]  ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 623
[254]  ผลิตภัณฑ์แต่งผมดำ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 625
[255]  รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 200
[256]  คู่มือการตรวจวิเคราะห์และจัดการสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้ออีโบลา   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 188
[257]  วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 467
[258]  รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต GreenBook 11 ปี 2558   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 907
[259]  รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต GreenBook 10 ปี 2557   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 219
[260]  แนวทางการตรวจวิเคราะห์ ทางพิษวิทยา   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 326
ทั้งหมด : 504 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 13/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449