Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material

ดาวส์โหลด: [ 26 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559

ดาวส์โหลด: [ 20 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยความร่วมมือของเครือข่าย 4 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 19 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 353 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 327 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 290 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 291 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 292 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[261]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ   ขวัญใจ วังคะฮาต หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 271
[262]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี   ขวัญใจ วังคะฮาต หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 244
[263]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเตรียมตัวอย่างปัสสาวะสำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ รายการตรวจภาวะตั้งครรภ์ด้วยแถบทดสอบ การตรวจโปรตีนและน้ำตาลด้วยแถบทดสอบชนิด 2 แถบ    บุญรัตน์ วงศ์ชมภู หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่) 251
[264]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง เครือข่ายการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ Legionella spp. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   อธิชา มหาโยธา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 178
[265]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง นวัตกรรมระบบรายงานผลด่วนโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่   ชายชนท์ บุษยานุรักษ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 223
[266]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ความชุกของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในผู้ป่วยไทยที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2   สมลักษณ์ จึงสมาน หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 223
[267]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์โรคธาลัสซีเมียในจังหวัดเชียงรายประจำปี 2557   วิลาวัลย์ กันทะสอน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) 202
[268]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง วิธีการย้อม AFB แบบใหม่สำหรับผู้ที่มีภาวะตาบอดสี   พีระ ทองมี หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 243
[269]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเฝ้าระวังเชื้อลิจิโอเนลลา ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน   อัมรา โยวัง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) 179
[270]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์โรคคอตีบในภาคใต้ตอนบน   วรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 202
[271]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สายพันธุ์ไวรัสโนโรในการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2555-2557   ผกาพรรณ สิงห์ชัย หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 242
[272]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของปริมาณ Prekallikrein activator (PKA) ในผลิตภัณฑ์เลือดชนิดฮิวแมนอัลบูมินและฮิวแมนอิมมูโนโกลบุลิน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเมษายน พ.ศ. 2557    เกวลิน รักษาสรณ์ หน่วยงานสถาบันชีววัตถุ 214
[273]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสคอกซากี เอ6และเอ16 ในผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ของไทยปี พ.ศ 2556-2557   สรรทิพย์ กองจร หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 206
[274]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หมู่เลือดABO และRh(D)   อาริดา กล่อมเกลี้ยง หน่วยงาน สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 203
[275]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน   เรณู วิริยะประสิทธิ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 187
[276]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง อุบัติการณ์โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิด B-Cell และ T-cellระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555   อรวรรณี สวนโคกกรวด หน่วยงาน กลุ่มพยาธิวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น 179
[277]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง นวัตกรรมเครื่องตรวจสอบเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์   วิภาวดี รากแก่น หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 194
[278]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาค่าปริมาณรังสีที่เลนส์ตาโดยใช้แผ่นวัดรังสีโอเอสแอล   สิริชัย เธียรรัตนกุล หน่วยงาน สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 183
[279]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนครปฐม   เสด็จ จันทสิงห์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม) 203
[280]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาความเสี่ยงจากการใช้เครื่องเอกซเรย์ฟันเคลื่อนที่ชนิดมือถือ   ชาคริต หน่อศิริ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์) 178
ทั้งหมด : 504 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 14/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449