Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การผลิตตัวอย่างทดสอบความช านาญด้านเครื่องส าอางโดยใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง

ดาวส์โหลด: [ 392 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การประเมินการตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR จากตัวอย่างเลือดและกระดาษซับเลือด

ดาวส์โหลด: [ 390 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะในประเทศ ปี 2557 ถึง 2559

ดาวส์โหลด: [ 376 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง Rickettsia Rickettsia felis felis investigation in dog fleas investigation in dog fleas by in by in-house molecular techniques house molecular techniques

ดาวส์โหลด: [ 362 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้าน (Musca domestica) ของน้ำมันหอมระเหย 8 ชนิด

ดาวส์โหลด: [ 359 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 436 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 422 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 376 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 381 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 378 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[281]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ oxyresveratrol ในแก่นมะหาด   อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร หน่วยงานสถาบันวิจัยสมุนไพร 117
[282]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BAP และ NAA ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเท้ายายม่อม   สรเพชร มาสุด หน่วยงานสถาบันวิจัยสมุนไพร 311
[283]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาทางจุลพยาธิวิทยาของการทดสอบความระคายเคืองชนิดรุนแรงต่อดวงตา ด้วยวิธี ISOLATED CHICKEN EYE   รัชชุรส อินคำลือ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 116
[284]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดใบทุเรียนเทศในเซลล์เพาะเลี้ยง   ศรายุธ ระดาพงษ์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร 107
[285]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาความคงตัวของฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (TSH) ในตัวอย่างกระดาษซับเลือด   สาวิตรี นาคประสิทธิ์ หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 118
[286]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาพิษเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังของสารสกัดเปลือกเพกาในสัตว์ทดลอง   พราว‚ ศุภจริยาวัตร หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร 115
[287]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน   ทรรศนีย์ มาศจำรัส หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 112
[288]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีของทารกที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ.2555-2557   ดวงธิดา ศิริ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 104
[289]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างปี 2551-2557   อภิษฎา สุวรรณ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1(เชียงราย) 107
[290]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มคนวัยทำงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   ปาริชาติ วงษ์วริศรา หน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 202
[291]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองเชื้อโรค   ชัยวัฒน์ พลูศรีกาญจน์ หน่วยงาน สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ 116
[292]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจความชุกของเชื้อสแตปฟิลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช   มณฑล เลิศคณาวนิชกุล หน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 108
[293]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สายพันธุ์หัดและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ   อัจฉริยา ลูกบัว หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 106
[294]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส และบิวทีรีลโคลีนเอสเตอเรสของสมุนไพรไทย   ณัฐพร พลแสน หน่วยงานสถาบันวิจัยสมุนไพร 158
[295]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบ เอ ที่ระบาดในประเทศไทยปี พ.ศ.2557   ลัดดาวัลย์ เทียมสิงห์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 103
[296]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การผลิต Polyclonal antibody ต่อ Botulinum toxin type A และ B ในกระต่าย   กรัณย์ สุทธิวราคม หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 114
[297]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพตัวอย่างจากกระดาษซับเลือดในการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในทารก   ภัทรพร เชยประทุม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8(อุดรธานี) 116
[298]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาเซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับแยกเชื้อไวรัสเดงกี   นราวรรณ ปั้นงาม หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 110
[299]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจหลายชนิดในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน   สินิณนาฎ อินทรประพันธ์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 109
[300]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจหาปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ด้วยเทคนิค ICP-MS   ปริศนา วงศ์วีรขันธ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7(ขอนแก่น) 109
ทั้งหมด : 414 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 15/21

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449