Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 2267 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 2106 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 1962 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 1976 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 1842 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[321]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสมุนไพรหญ้าดอกขาว   วิทิตา ไปบน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 405
[322]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาคุณภาพของโกฐน้ำเต้าในประเทศไทย   กันยารัตน์ ชลสิทธิ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่) 428
[323]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของลูกสะบ้ามอญ   สุชิน สินไสวผล หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) 366
[324]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ผลการตรวจหาสารเสพติดกัญชาในตัวอย่างปัสสาวะ ปีงบประมาณ 2557   กฤตยา อสุนี ณ อยุธยา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (นครราชสีมา) 379
[325]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง แนวโน้มการเสพน้ำกระท่อมของแรงงานพม่าที่ตรวจพิสูจน์ได้ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้    จิราณี พุฒิกุลบวร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 377
[326]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินศักยภาพผู้ตรวจพิสูจน์สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะขั้นเบื้องต้นในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน   แฉล้ม ชนะคช หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) 423
[327]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (ทีแอลซี) ในมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์สารกลุ่มเบนโซไดอาซีปินส์    วิชรณีย์ ทองสิมา หน่วยงานสำนักยาและวัตถุเสพติด 347
[328]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปีพ.ศ. 2553-2557   ภัทรา รักษา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 470
[329]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดซิลเดนนาฟิลขนาด 100 มิลลิกรัมในอาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดี   อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ หน่วยงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 388
[330]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดไดโครฟีแนคชนิดเคลือบอินเทอริก   ภาวดี น้อยอาษา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 361
[331]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดไอบูโพรเฟน   เพียงใจ วงศ์สุวรรณ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 358
[332]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์ของยาปลอมในตัวอย่างของกลางยาคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ หน่วยงาน สำนักยาและวัตถุเสพติด 574
[333]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาอินโดเมทาซิน   คมกฤช รำมะนะกิจจะ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง) 361
[334]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ที่ปนปลอมใน ยาแผนโบราณ ปี 2557   สมพร สินไสวผล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) 420
[335]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดเพรดนิโซโลนในประเทศไทย   สุภาวดี สุรางค์กุล หน่วยงานสำนักยาและวัตถุเสพติด 340
[336]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยา Domperidone Tablets    จีระนันต์ ชูพูล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา) 334
[337]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2557   กิตติ์สุมน คงเสน่ห์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 426
[338]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การปลอมปนซิลเดนาฟิล ทาดาลาฟิล และวาร์เดนาฟิลในยาแผนโบราณ   จิตติมา ดาบทอง หน่วยงานสำนักยาและวัตถุเสพติด 425
[339]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การวิเคราะห์ยาเม็ดอัลพราโซแลม โดยใช้กาเฟอีนแทนไตรอะโซแลม    เพียงใจ วงศ์สุวรรณ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 399
[340]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดโอฟล็อคซาซิน   เจษฎา กาศโอสถ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3(นครสวรรค์) 458
ทั้งหมด : 509 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 17/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449