Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material

ดาวส์โหลด: [ 26 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559

ดาวส์โหลด: [ 20 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยความร่วมมือของเครือข่าย 4 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 19 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 353 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 327 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 290 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 291 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 292 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[321]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินศักยภาพผู้ตรวจพิสูจน์สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะขั้นเบื้องต้นในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน   แฉล้ม ชนะคช หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) 85
[322]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (ทีแอลซี) ในมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์สารกลุ่มเบนโซไดอาซีปินส์    วิชรณีย์ ทองสิมา หน่วยงานสำนักยาและวัตถุเสพติด 86
[323]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปีพ.ศ. 2553-2557   ภัทรา รักษา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 120
[324]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดซิลเดนนาฟิลขนาด 100 มิลลิกรัมในอาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดี   อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ หน่วยงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 85
[325]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดไดโครฟีแนคชนิดเคลือบอินเทอริก   ภาวดี น้อยอาษา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 92
[326]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดไอบูโพรเฟน   เพียงใจ วงศ์สุวรรณ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 89
[327]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์ของยาปลอมในตัวอย่างของกลางยาคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ หน่วยงาน สำนักยาและวัตถุเสพติด 154
[328]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาอินโดเมทาซิน   คมกฤช รำมะนะกิจจะ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง) 102
[329]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ที่ปนปลอมใน ยาแผนโบราณ ปี 2557   สมพร สินไสวผล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) 105
[330]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดเพรดนิโซโลนในประเทศไทย   สุภาวดี สุรางค์กุล หน่วยงานสำนักยาและวัตถุเสพติด 85
[331]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยา Domperidone Tablets    จีระนันต์ ชูพูล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา) 90
[332]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2557   กิตติ์สุมน คงเสน่ห์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 122
[333]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การปลอมปนซิลเดนาฟิล ทาดาลาฟิล และวาร์เดนาฟิลในยาแผนโบราณ   จิตติมา ดาบทอง หน่วยงานสำนักยาและวัตถุเสพติด 89
[334]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การวิเคราะห์ยาเม็ดอัลพราโซแลม โดยใช้กาเฟอีนแทนไตรอะโซแลม    เพียงใจ วงศ์สุวรรณ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 100
[335]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดโอฟล็อคซาซิน   เจษฎา กาศโอสถ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3(นครสวรรค์) 124
[336]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพยาเมทิลโดปาที่ใช้ในโรงพยาบาลของรัฐ   ภาวดี น้อยอาษา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 102
[337]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจชนิดของอาหารที่จำหน่ายบริเวณหน้าโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กาญจนา ศรีไทย หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 109
[338]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ความรู้ ทัศนะคติ และการปฏิบัติของผู้บริโภคใน ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ต่อการปนเปื้อนของสารเคมียาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สด    โลมไสล วงค์จันตา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์) 135
[339]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาดีเอ็นเอมาตรฐานเพื่อการตรวจวิเคราะห์ข้าวดัดแปลงพันธุกรรม (Bt63)   วธิพร เย็นฉ่ำ หน่วยงานฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 95
[340]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง คุณภาพด้านจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OTOP) ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ปี 2556-2557   อุกฤษฎ์ สุกใส หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1(เชียงราย) 153
ทั้งหมด : 504 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 17/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449