Google Custom Search

E-Library มาใหม่

เกณฑ์คุรภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 2560

ดาวส์โหลด: [ 404 ]

วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราห์อาหาร เล่มที่ 5

ดาวส์โหลด: [ 448 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material

ดาวส์โหลด: [ 343 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559

ดาวส์โหลด: [ 324 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดาวส์โหลด: [ 301 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 653 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 595 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 566 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 555 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 531 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[21]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณซาโปนินรวมในในฟักข้าว   สุนันทา ศรีโสภณ, สมจิตร์ เนียมสกุล, พีรธรรม เทียมเทียบรัตน์, สิริกาญจน์ ธนอริยโรจน์, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง และณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 151
[22]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การเปรียบเทียบผลของวัสดุรองนอนชนิดปอแก้วและชังข้าวโพดสำหรับการเลี้ยงหนูแรทในชุดกรงเลี้ยงปลอดเชื้อจำเพราะ   วริฎฐา สงวนเรือง, ภัทรธิดาพร ทวุข, กิ่งกาญ ตอบงาม และนวขนิฐ์ สัจจานนท์ 159
[23]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง “DMSc Hb Typing control” วัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน   สิริภากร แสงกิจพร1, อารีรัตน์ ขอไชย1, ชลลดา ยอดทัพ1, พัชราภรณ์ บุญชู1, พัชราภรณ์ นพปรางค์1 และสมชาย แสงกิจพร2 84
[24]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด DMSc Stem Safe เปรียบเทียบกับ DMSc Stem Pro สำหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิก   พัชราภรณ์ บุญชู1 , สิริภากร แสงกิจพร1, อัจฉราพร ดำบัว1, อารีรัตน์ ขอไชย1, ศุภลักษณ์ บัวศรีแก้ว1, อภิชาติ โชติชูศรี1, ชลลดา ยอดทัพ1 และสมชาย แสงกิจพร1 84
[25]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย   พราว ศุภจริยาวัตร และ สุจริต อุ่นกาศ 80
[26]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม   กฤชญา อุ่นภักดิ์, อัญชลี เกตุประสาท, พลากร เลิศมงคลนาม 83
[27]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในประเทศไทย   จิราภรณ์ เพชรรักษ์ สุภาทินี โสบุญ และสุนันทา อุไรโรจน์ 84
[28]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพน้ำบ่น้ำร้อนในจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   กนกวรรณ เทพเลื่อน* และ กฤษณี เรืองสมบัติ 76
[29]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำแข็งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2559   วรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล, เสาวลักษณ์ รักษ์ยศและสุภาทินี โสบุญ 84
[30]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพน้ าดิบสำหรับอุปโภค-บริโภคในจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2559   สุจิตร สาขะจร*, รัตติยา เกตุแก้ว 78
[31]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพผลิตภัฑณ์ชุชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดตรัง พัทลุงและสตูล   นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี, อัจฉรา ชนะสิทธิ์ และเสาวนีย์ เก้าเอี้ยน 82
[32]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การแพร่ระบาดของการใช้คีตามีนในทางที่ผิดในภาคตะวันออกระหว่างปี 2557-2559   ธนพร เบญจพะ*, ชวนพิศ ตฤนานนท์, นพรัตน์ รัตนวราภรณ์, ศรัณยพร กิจไชยา 83
[33]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์ Alprazolam ผสม Chlorpheniramine maleate ในของกลางยาเม็ดด้วยวิธี HPLC   สายใจ ปริยะวาที จีระนันต์ ชูพูล และชนิสรา อินทร์เตรียะ 86
[34]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดมีลอกซิแคม   ณัฐชา ด้วงรัก ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง และคมกฤช รำมะนะกิจจะ 79
[35]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของพืชกระท่อมในเขตพื้นที่ภาคใต้ ระว่างปีงบประมาณ 2557-2559   ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง, มิตรารุณ คล้ายวิดภัทร, คมกฤช รำมะนะกิจจะ, ญดา บุญเจริญ และอรวรรณ หลงละเลิง 81
[36]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดอะทีโนลอล   เพียงใจ วงศ์สุวรรณ และ ศุภลักษณ์ พริ้งเพราะ 81
[37]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สถานการณ์การใช้ยาแผนปัจจุบันในทางที่ผิดในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559   ญดา บุญเจริญ, มิตรารุณ คล้ายวิตภัทร, ณัฐชา ด้วงรัก, ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง, คมกฤช รำมะนะกิจจะ และอรวรรณ หลงละเลิง 81
[38]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการทดสอบหากรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก และกรดโปรปิโอนิกในขนมอบ   นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี, อัจฉรา ชนะสิทธิ์ และ อสิรา เรืองขำ 87
[39]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพกะปิ   นนทรจันฑ พรทรจัยฑ์ณท, อารุณี ศรพรหม, สุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์, กิตติมา ไมตรีประดับศรี, กฤษณา ปาสานนำ, นิรันดร แร่กาสินธุ์ และอาสีนะ ยามาเจริญ 88
[40]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สถานการณ์ปริมาณไอโอดีน ในเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรส ในช่วงปี พ.ศ.2555 ถึง 2559   ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์ ทัศนีย์ เต็มดี และพัชรา ขาวหมดจด 81
ทั้งหมด : 506 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 2/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449