Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 1232 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 1113 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 1083 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 1003 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 1002 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[21]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในโอทอปจังหวัดตรัง   อรวรรณ หลงละเลิง*, ญดา บุญเจริญ, ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง และ คมกฤช รำมะนะกิจจะ 514
[22]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ข้อกำหนดทางเคมี-ฟิสิกส์ของส่วนเหนือดินหญ้าดอกขาว   ปัตย์ ธาราไพศาล, สิริกาญจน์ ธนอริยโรจน์, ธนวัฒน์ ทองจีน, สมจิตร์ เนียมสกุล, นุจรี ศรีสนาม, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง และณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 543
[23]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพทางเคมีของใบฟักข้าว   สุนันทา ศรีโสภณ, สมจิตร์ เนียมสกุล, สิริกาญจน์ ธนอริยโรจน์, วิไลลักษณ์ ชื่นนางชี, อสมา จิระพุทธรมย์, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง และณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 476
[24]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณซาโปนินรวมในในฟักข้าว   สุนันทา ศรีโสภณ, สมจิตร์ เนียมสกุล, พีรธรรม เทียมเทียบรัตน์, สิริกาญจน์ ธนอริยโรจน์, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง และณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 325
[25]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การเปรียบเทียบผลของวัสดุรองนอนชนิดปอแก้วและชังข้าวโพดสำหรับการเลี้ยงหนูแรทในชุดกรงเลี้ยงปลอดเชื้อจำเพราะ   วริฎฐา สงวนเรือง, ภัทรธิดาพร ทวุข, กิ่งกาญ ตอบงาม และนวขนิฐ์ สัจจานนท์ 388
[26]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง “DMSc Hb Typing control” วัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน   สิริภากร แสงกิจพร1, อารีรัตน์ ขอไชย1, ชลลดา ยอดทัพ1, พัชราภรณ์ บุญชู1, พัชราภรณ์ นพปรางค์1 และสมชาย แสงกิจพร2 171
[27]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด DMSc Stem Safe เปรียบเทียบกับ DMSc Stem Pro สำหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิก   พัชราภรณ์ บุญชู1 , สิริภากร แสงกิจพร1, อัจฉราพร ดำบัว1, อารีรัตน์ ขอไชย1, ศุภลักษณ์ บัวศรีแก้ว1, อภิชาติ โชติชูศรี1, ชลลดา ยอดทัพ1 และสมชาย แสงกิจพร1 174
[28]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย   พราว ศุภจริยาวัตร และ สุจริต อุ่นกาศ 167
[29]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม   กฤชญา อุ่นภักดิ์, อัญชลี เกตุประสาท, พลากร เลิศมงคลนาม 174
[30]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในประเทศไทย   จิราภรณ์ เพชรรักษ์ สุภาทินี โสบุญ และสุนันทา อุไรโรจน์ 202
[31]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพน้ำบ่น้ำร้อนในจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   กนกวรรณ เทพเลื่อน* และ กฤษณี เรืองสมบัติ 163
[32]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำแข็งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2559   วรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล, เสาวลักษณ์ รักษ์ยศและสุภาทินี โสบุญ 176
[33]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพน้ าดิบสำหรับอุปโภค-บริโภคในจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2559   สุจิตร สาขะจร*, รัตติยา เกตุแก้ว 203
[34]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพผลิตภัฑณ์ชุชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดตรัง พัทลุงและสตูล   นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี, อัจฉรา ชนะสิทธิ์ และเสาวนีย์ เก้าเอี้ยน 187
[35]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การแพร่ระบาดของการใช้คีตามีนในทางที่ผิดในภาคตะวันออกระหว่างปี 2557-2559   ธนพร เบญจพะ*, ชวนพิศ ตฤนานนท์, นพรัตน์ รัตนวราภรณ์, ศรัณยพร กิจไชยา 168
[36]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์ Alprazolam ผสม Chlorpheniramine maleate ในของกลางยาเม็ดด้วยวิธี HPLC   สายใจ ปริยะวาที จีระนันต์ ชูพูล และชนิสรา อินทร์เตรียะ 206
[37]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดมีลอกซิแคม   ณัฐชา ด้วงรัก ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง และคมกฤช รำมะนะกิจจะ 190
[38]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของพืชกระท่อมในเขตพื้นที่ภาคใต้ ระว่างปีงบประมาณ 2557-2559   ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง, มิตรารุณ คล้ายวิดภัทร, คมกฤช รำมะนะกิจจะ, ญดา บุญเจริญ และอรวรรณ หลงละเลิง 162
[39]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดอะทีโนลอล   เพียงใจ วงศ์สุวรรณ และ ศุภลักษณ์ พริ้งเพราะ 179
[40]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สถานการณ์การใช้ยาแผนปัจจุบันในทางที่ผิดในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559   ญดา บุญเจริญ, มิตรารุณ คล้ายวิตภัทร, ณัฐชา ด้วงรัก, ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง, คมกฤช รำมะนะกิจจะ และอรวรรณ หลงละเลิง 181
ทั้งหมด : 509 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 2/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449