Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material

ดาวส์โหลด: [ 26 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559

ดาวส์โหลด: [ 20 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยความร่วมมือของเครือข่าย 4 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 19 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 353 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 327 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 290 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 291 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 292 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[381]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองเชื้อโรค   ชัยวัฒน์ พลูศรีกาญจน์ หน่วยงาน สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ 101
[382]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจความชุกของเชื้อสแตปฟิลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช   มณฑล เลิศคณาวนิชกุล หน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 97
[383]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สายพันธุ์หัดและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ   อัจฉริยา ลูกบัว หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 91
[384]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส และบิวทีรีลโคลีนเอสเตอเรสของสมุนไพรไทย   ณัฐพร พลแสน หน่วยงานสถาบันวิจัยสมุนไพร 135
[385]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบ เอ ที่ระบาดในประเทศไทยปี พ.ศ.2557   ลัดดาวัลย์ เทียมสิงห์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 91
[386]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การผลิต Polyclonal antibody ต่อ Botulinum toxin type A และ B ในกระต่าย   กรัณย์ สุทธิวราคม หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 98
[387]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพตัวอย่างจากกระดาษซับเลือดในการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในทารก   ภัทรพร เชยประทุม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8(อุดรธานี) 96
[388]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาเซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับแยกเชื้อไวรัสเดงกี   นราวรรณ ปั้นงาม หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 90
[389]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจหลายชนิดในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน   สินิณนาฎ อินทรประพันธ์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 91
[390]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจหาปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ด้วยเทคนิค ICP-MS   ปริศนา วงศ์วีรขันธ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7(ขอนแก่น) 92
[391]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพิสูจน์เอกลักษณ์เซลล์ต้นกำเนิด DMSc Stem Pro โดยเทคนิค Multiparameter Flow Cytometry   อภิชาติ โชติชูศรี หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 94
[392]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ระบบตรวจหาและติดตามความผันแปรของยีนเป้าหมายด้วยการใช้ตัวติดตามเชิงโครงสร้างและตัวติดตามเชิงพันธุกรรม   สรายุทธ พิบูลนิธิเกษม หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 119
[393]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาวิธี duplex PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC)   ศิริพร จันทน์โรจน์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 97
[394]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดในปัสสาวะ   อนุสรณ์ ดิษฐสวรรค์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3(นครสวรรค์) 92
[395]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพวิธีการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ด้วย วิธี เรียลไทม์ พี ซี อาร์ เทียบกับวิธี พี ซี อาร์ แบบดั้งเดิม   เจตน์ วันแต่ง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3(นครสวรรค์) 89
[396]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและทำลายเซลล์มะเร็งของสารสกัดสมุนไพรไทย   สุภาพร สุภารักษ์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 91
[397]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคาร์ดิโอแองเคิลวาสคูล่าร์อินเด็กซ์และระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด และซีรัมไฮเซนซิติวิตี้ซีรีแอคทีฟโปรตีนในอาสาสมัครที่ไม่มีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด   กิตติณัฏฐ์ ไชยวงค์ หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ 88
[398]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์โรคหัดในเขตสุขภาพที่ 2 : พ.ศ. 2554-2557   พรทิพย์ ลัภนะกุล หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่.ที่ 2 (พิษณุโลก) 78
[399]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2557   พิวัลย์ จิระวงศ์วิโรจน์ หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 88
[400]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาสัปกรุ๊ปของเชื้อไวรัสอาร์เอสที่ระบาดในประเทศไทยระหว่าง ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556   วันดี มีฉลาด หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 83
ทั้งหมด : 504 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 20/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449