Google Custom Search

E-Library มาใหม่

เกณฑ์คุรภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 2560

ดาวส์โหลด: [ 404 ]

วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราห์อาหาร เล่มที่ 5

ดาวส์โหลด: [ 448 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material

ดาวส์โหลด: [ 343 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559

ดาวส์โหลด: [ 324 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดาวส์โหลด: [ 301 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 653 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 595 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 566 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 555 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 531 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[381]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างปี 2551-2557   อภิษฎา สุวรรณ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1(เชียงราย) 148
[382]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มคนวัยทำงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   ปาริชาติ วงษ์วริศรา หน่วยงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 238
[383]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองเชื้อโรค   ชัยวัฒน์ พลูศรีกาญจน์ หน่วยงาน สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ 157
[384]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจความชุกของเชื้อสแตปฟิลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช   มณฑล เลิศคณาวนิชกุล หน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 151
[385]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สายพันธุ์หัดและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ   อัจฉริยา ลูกบัว หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 146
[386]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส และบิวทีรีลโคลีนเอสเตอเรสของสมุนไพรไทย   ณัฐพร พลแสน หน่วยงานสถาบันวิจัยสมุนไพร 187
[387]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบ เอ ที่ระบาดในประเทศไทยปี พ.ศ.2557   ลัดดาวัลย์ เทียมสิงห์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 141
[388]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การผลิต Polyclonal antibody ต่อ Botulinum toxin type A และ B ในกระต่าย   กรัณย์ สุทธิวราคม หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 150
[389]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพตัวอย่างจากกระดาษซับเลือดในการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในทารก   ภัทรพร เชยประทุม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8(อุดรธานี) 155
[390]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาเซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับแยกเชื้อไวรัสเดงกี   นราวรรณ ปั้นงาม หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 143
[391]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจหลายชนิดในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน   สินิณนาฎ อินทรประพันธ์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 146
[392]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การสำรวจหาปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ด้วยเทคนิค ICP-MS   ปริศนา วงศ์วีรขันธ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7(ขอนแก่น) 147
[393]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพิสูจน์เอกลักษณ์เซลล์ต้นกำเนิด DMSc Stem Pro โดยเทคนิค Multiparameter Flow Cytometry   อภิชาติ โชติชูศรี หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 153
[394]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ระบบตรวจหาและติดตามความผันแปรของยีนเป้าหมายด้วยการใช้ตัวติดตามเชิงโครงสร้างและตัวติดตามเชิงพันธุกรรม   สรายุทธ พิบูลนิธิเกษม หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 176
[395]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาวิธี duplex PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC)   ศิริพร จันทน์โรจน์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 149
[396]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดในปัสสาวะ   อนุสรณ์ ดิษฐสวรรค์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3(นครสวรรค์) 156
[397]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพวิธีการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ด้วย วิธี เรียลไทม์ พี ซี อาร์ เทียบกับวิธี พี ซี อาร์ แบบดั้งเดิม   เจตน์ วันแต่ง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3(นครสวรรค์) 144
[398]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและทำลายเซลล์มะเร็งของสารสกัดสมุนไพรไทย   สุภาพร สุภารักษ์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 139
[399]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคาร์ดิโอแองเคิลวาสคูล่าร์อินเด็กซ์และระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด และซีรัมไฮเซนซิติวิตี้ซีรีแอคทีฟโปรตีนในอาสาสมัครที่ไม่มีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด   กิตติณัฏฐ์ ไชยวงค์ หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ 147
[400]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์โรคหัดในเขตสุขภาพที่ 2 : พ.ศ. 2554-2557   พรทิพย์ ลัภนะกุล หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่.ที่ 2 (พิษณุโลก) 127
ทั้งหมด : 506 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 20/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449