Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material

ดาวส์โหลด: [ 26 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559

ดาวส์โหลด: [ 20 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยความร่วมมือของเครือข่าย 4 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 19 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 353 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 327 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 290 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 291 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 292 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[401]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเฝ้าระวังการกลายพันธุ์และการดื้อยาของเชื้อไข้หวัดใหญ่ระหว่างตุลาคม 2554 - กันยายน 2557   สุนทรียา วัยเจริญ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 84
[402]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การตรวจวิเคราะห์โรคมือเท้าปากโดยวิธี Multiplex RT-PCR ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปีพ.ศ.2555 – 2557   วรวัฒน์ แดงสกุล หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม) 84
[403]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ความชุกของไข่พยาธิเข็มหมุดในเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ที่อาศัยในชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร   บังอร ฉางทรัพย์ หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 143
[404]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ประสิทธิภาพเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิด Microhematocrit centrifuge ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในจังหวัดพิษณุโลก   ดุจดาว บุญยอด หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 152
[405]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าขมิ้นขาวป่า   ปฐมาพร ปรึกษากร หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 142
[406]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การประเมินชุดตรวจสำเร็จรูปสำหรับการจำแนกชนิดเชื้อไวรัสเดงกีและตรวจเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาพร้อมกัน ด้วยวิธีเรียลไทม์ อาร์ที พีซีอาร์   ภัทร วงษ์เจริญ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 109
[407]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ในผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบจากไวรัส พ.ศ. 2550-2556   สุมาลี ชะนะมา หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 90
[408]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การระบาดของเชื้อ Clostridium botulinum type B ที่จังหวัดชัยภูมิ 2014, ประเทศไทย   ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 101
[409]  ผลการแยกชนิดของระยะตัวเต็มวัยและไข่ของพยาธิเข็มหมุดโดยวิธี PCR  โรงพยาบาลขอนแก่น 112
[410]  การพัฒนาการตรวจเพาะเชื่อวัณโรคของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น  โรงพยาบาลขอนแก่น 102
[411]  คู่มือการเก็บตัวอย่างและความปลอดภัย   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 312
[412]  คู่มือการใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 204
[413]  วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่ 1 (Stadard Methods for Food Analysis Volume I)   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1547
[414]  วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่ 2 (Standard Methods for Food Analysis Volume II)   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 591
[415]  คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 283
[416]  คู่มือการตรวจวิเคราะห์และจัดการ สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัย โรคติดเชื้ออีโบลา   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 223
[417]  เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 234
[418]  ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 345
[419]  มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 300
[420]  คู่มือการใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 240
ทั้งหมด : 504 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 21/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449