Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material

ดาวส์โหลด: [ 26 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559

ดาวส์โหลด: [ 20 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยความร่วมมือของเครือข่าย 4 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 19 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 353 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 327 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 290 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 291 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 292 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[41]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การประเมินการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิกในน้ำพริกพร้อมบริโภคต่อคนไทยปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558   อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์ และคณะ 6
[42]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การศึกษาคุณภาพ ยาอะม๊อกซิซิลินแคปซูล ในร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10   ภิทรากรณ์ ศรีมงคล, กนกวรรณ มุจรินทร์ 5
[43]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ปริมาณไซบูทรามีนที่ป นปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนัก ใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง   ธีรารัตน์ รัตนูปถัมภ์*, จีระนันต์ ชูพูล, สายใจ ปริยะวาที 7
[44]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ฟลาทอกซินในอาหารโดยวิธี High performance liquid chromatography - fluorescence detector   นิรันดร แร่กาสินธุ์, กนกวรรณ เทพเลื่อน, เขมิกา เหมโลหะ และจรรยา บุญวิจิตร 5
[45]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดไซโปรฟล็อคซาซิน ไฮโดรคลอไรด์   วิภาพรรณ ไสยสมบัติ* ณัชชา ฉายสินสอน* สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์* 5
[46]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การสำรวจปริมาณปนเปื้อนสารเคมีกeจำกัดศัตรูพืชชนิดไตรคลอร์ฟอนและดีดีที ในปลาแห้งและปลาเค็ม เขตพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 และ 18   จรรยา บัวบาน, พยอม หน่อศิริ, อนุสรณ์ ดิษฐสวรรค์, รัตนา แสงพวง และ นลินี โคมพิทยา 3
[47]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เช็ดท าความสะอาดชนิดเปียก ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2559   สุวรรณา เธียรอังกูร, กนกอร กรีเหลี่ยง และสิราวรรณ อ้นเกตุ 7
[48]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การสำรวจปริมาณออฟล็อกซาซินในยาเม็ดที่มีในประเทศไทย   นันทนัช สีสุวรรณ์ , ศศิดา อยู่สุข 5
[49]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ประสทธิภาพของหลอดเอกซเรย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล   ศิริวรรณ บุญชรัตน์จีราภรณ์ บุญนุกูล และศิริขวัญ ยิ้วเหี้ยง 7
[50]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพยาแคปซูลขมิ้นชันที่ผลิตในโรงพยาบาลของ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ในปี 2559   สุชิน สินไสวผล, สมพร สินไสวผล 5
[51]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลงและจุลินทรีย์ในปลาแห้งปลาเค็ม ที่จำหน่ายในจังหวัดเขตสุขภาพที่ 12   สุดชฎา ศรประสิทธิ์ กิ่งแก้ว กาญจนรัตน์ อรอนงค์ วงษ์เอียด และ พีรารินทร์ ปรางค์สุวรรณ 6
[52]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ปริมาณ 3-MCPD ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ปรุงรส (พ.ศ. 2555-2559)   วรพงศ์ พรหมณา* บุญนำ มหาบุตร และปุษยา แสงวิรุฬห์ 6
[53]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การปนเปื้อนเชื้อ Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus ในหอยสองฝา จากบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2559   สุภาทินี โสบุญ และเสาวลักษณ์ รักษ์ยศ 6
[54]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพเครื่องเอกซเรย์และความปลอดภัยของห้องเอกซเรย์ในสถานพยาบาลสัตว์   อานนท์ ศรีสุข* และชัยยุทธ นทีธร 6
[55]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การสำรวจวัตถุเจือปนอาหารและสิ่งแปลกปลอมประเภท light filth ในผลิตภัณฑ์ผลไม้   ประสิทธิ์ ธงชัย* จันทร์เพ็ญ โตวิยานนท์ กิตติมา โสนะมิตร์ วีระพร แจ่มศรี ขันทอง เพชรนอก และศุภรัตนา อินตาจัด 6
[56]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สถานการณ์ความปลอดภัยอาหารนำเข้าที่จำหน่ายในพื้นที่ 2 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก   ธนิดา  ไมตรีประดับศรี, มลวดี ศรีหะทัย, จันทร์ทิพย์ อนันตกูล และศรัณยพร กิจไชยา 6
[57]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การศึกษาปริมาณเมลามีนที่แพร่ออกมาจากภาชนะพลาสติกประเภทเทอร์โมเซ็ตทที่ใช้บรรจุอาหาร   ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์* บรรพต กลิ่นประทุม เพียรผจง สัสดี วนิดา ขัดนาค และ อุมา บริบูรณ์ 6
[58]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ความชุกของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผักสด จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ปี 2559   อุกฤษฎ์ สุกใส, อังสนา คำเงิน, ชัยวัฒน์ อินเรือง 6
[59]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดนอร์ฟลอกซาซิน Quality of Norfloxacin Tablets   ปวีณา กำเหนิดนนท์* สุภาวดี สุรางค์กุล* และ สมศักดิ์สุนทรพาณิชย์* 5
[60]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การวิเคราะห์สาร Permethrin ในมุ้งกำจัดแมลงชนิดออกฤทธิ์ยาวนานโดยวิธี GC- FID   วรมน สุริยะจันทร์ 5
ทั้งหมด : 504 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 3/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449