Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การผลิตตัวอย่างทดสอบความช านาญด้านเครื่องส าอางโดยใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง

ดาวส์โหลด: [ 392 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การประเมินการตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR จากตัวอย่างเลือดและกระดาษซับเลือด

ดาวส์โหลด: [ 390 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะในประเทศ ปี 2557 ถึง 2559

ดาวส์โหลด: [ 376 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง Rickettsia Rickettsia felis felis investigation in dog fleas investigation in dog fleas by in by in-house molecular techniques house molecular techniques

ดาวส์โหลด: [ 362 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้าน (Musca domestica) ของน้ำมันหอมระเหย 8 ชนิด

ดาวส์โหลด: [ 359 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 436 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 422 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 376 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 381 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 378 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[61]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาปริมาณโลหะที่ละลายออกมาจากถาดหลุมลงสู่อาหาร   ศศิธร หอมดำรงวงศ์ หน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 63
[62]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella spp. ในผักสดที่จำหน่ายในตลาดกลางค้าส่งและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี   ลิลิต อินทนา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี) 71
[63]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการตรวจเอกลักษณ์ยาภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    กนกวรรณ แก้วจันทร์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 76
[64]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง แนวโน้มการตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะเขตภาคใต้ ปี 2556 ถึง 2558   จินตนา กรดเต็ม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ (ตรัง) 67
[65]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณน้ำในวัคซีนชนิดผงแห้งโดยวิธี Volumetric Karl-Fischer titration   ชลดา เพ็ชรไทย หน่วยงาน สถาบันชีววัตถุ 106
[66]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดเฟอร์รัสฟูมาเรตในประเทศไทย   เจริญศรี ขวัญวงศ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) 59
[67]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดอีฟาไวเรนซ์ในประเทศไทย   ชัยพัฒน์ ธิตะจารี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) 75
[68]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เตือนภัย : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปนปลอมยาลดความอ้วน   วศิมน จูฑะภักดี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ (พิษณุโลก) 85
[69]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย   ธรรมรัตน์ อยู่สุข หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ (นครสวรรค์) 70
[70]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์การใช้สารเสพติดในเรือนจำในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2550-2558    ชานิดา แสงสุริย์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม) 66
[71]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง โลหะหนักปนเปื้อนและสีห้ามใช้ในหมึกสักลาย    จตุพร ชัยชนะ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) 70
[72]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากถ่ายภาพเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพในช่องปาก    ชัยยุทธ นทีธร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 80
[73]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพของเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาในเขตสุขภาพที่ 11   อานนท์ ศรีสุข หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 65
[74]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเปรียบเทียบความเหมาะสมของน้ำยาฉีดพ่นบนแผ่นโครมาโตกราฟีแบบผิวบางเพื่อระบุตำแหน่งสาระสำคัญในน้ำกระท่อมและสี่คูณร้อย   สุฟเฟียน ปะดอเล็ง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 73
[75]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การตรวจเอกลักษณ์และหาปริมาณสารดี-ฟีโนทรินในผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง   หฤทัย แสงจรัสวิชัย หน่วยงาน สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 81
[76]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนากระบวนการวัดระดับน้ำตาลด้วยเครื่องตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพาของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   วรวุฒิ เพ็ชรยัง หน่วยงาน โรงพยาบาลชัยภูมิ 74
[77]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง วิธีวิเคราะห์ปริมาณโคลเบทาซอลโพรพิโอเนตในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยวิธีไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟ   นวลพรรณ ไพบูลย์ศรีนคราหน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม) 67
[78]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เตือนภัย : อันตรายจากเครื่องสำอางขาวใส    ญดา บุญเจริญ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ (ตรัง) 62
[79]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การปนเปื้อนโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง   ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ (ตรัง) 72
[80]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาปริมาณสารปรอทในครีมทาหน้าที่จำหน่ายในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์   วิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ (นครสวรรค์) 68
ทั้งหมด : 414 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 4/21

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449