Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material

ดาวส์โหลด: [ 26 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559

ดาวส์โหลด: [ 20 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยความร่วมมือของเครือข่าย 4 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 19 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 353 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 327 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 290 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 291 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 292 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[61]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การศึกษาการปนปลอมยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้้าหนัก ใน 4 จังหวัดภาคใต้   จีระนันต์ ชูพูล, ธีรารัตน์ รัตนูปถัมภ์, สายัน ขุนนุช และสายใจ ปริยะวาที 5
[62]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การสำรวจยาตกค้างในเนื้อสัตว์ในประเทศไทย   ลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ ภรพรรณ ส่งศรี* สิริลักษณ์ ชัยรินทร์ และนฤมล อิฐรัตน์ส 7
[63]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดไดอาซีแพม   วิชรณีย์ ทองสิมา, ยุพา เมืองชุม, ชมพูนุท นุตสถาปนา, ศิวลักษณ์ บุญเรือง และณปภา สิริศุภกฤตกุล 8
[64]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาวิธีเตรียมตัวอย่างโดย Modified QuEChERS ในการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้บางชนิด   ธรณิศวร์ ไชยมงคล* และ วีรวุฒิ วิทยานันท์ 5
[65]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่องการสำรวจปริมาณปนเปื้อน อฟลาทอกซิน โอคราทอกซิน เอ อะคริลาไมด์ สีซูดานเรด และสิ่งแปลกปลอมในพริก   ประภาศรี บุณยประภาพันธ์, พนาวัลย์ กลึงกลางอน สุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์, ขันทอง เพ็ชรนอก และนิตยา สุวรรณโพธิ์ 5
[66]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สถานการณ์การตกค้างของสารเคมีป้ องกันกา จัดศัตรูพืชในองุ่นนาเข้า ระหว่างปี งบประมาณ 2556-2559   ทองสุข ปายะนันทน์ รัตยิ ากร ศรีโคตร อัจฉรี อินแก้ว* และ เสาวณีย์ วาจาสิทธ์ิ 7
[67]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การปนเปื้อนของปรอทในอาหารทะเลในจังหวัดชลบุรีและระยอง   วัชรชัย รุจิโรจน์กุล 5
[68]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าประปาในบ้านเรือนเขตพื นที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และ นนทบุรี   กรรณิกา จิตติยศรา, ลดาพรรณ แสงคล้าย, ปิยมาศ แจ่มศรี, บัณฑูร พานิชกุล, อนัตตา การุณ, พิชยา ดีศรี*, สาคร สิงศาลาแสง, กัญญา พุกสุ่น 6
[69]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137ในอาหารที่จาหน่ายในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2559   กรรณิกา จติ ติยศรา, สาคร สิงศาลาแ สง*, พิชยา ดีศรี และกัญญา พุกสุ่น 5
[70]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สารฟอกขาวในตะเกียบไม้แบบใช้ครั้งเดียว   ศุภรัตนา อินตาจัด* และสุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 7
[71]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยาชนิดของเซลล์เม็ดเลือดโดยภาพถ่าย   อาริดา กล่อมเกลี้ยง, ฐิติวัสส์ สุวคนธ์, นัฐกาญจน์ ละเอียดดี, สุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล และ ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ 7
[72]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอกของภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะระหว่างปี 2555 ถึง 2559   นัฐกาญจน์ ละเอียดดี*, ฐิติวัสส์ สุวคนธ์, อาริดา กล่อมเกลี้ยง, สุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล และ ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ 5
[73]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาตัวอย่างควบคุมคุณภาพเชื้อเอชไอวีแบบแห้งสำหรับตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด   สุภาพร สุภารักษ์*, กนกวรรณ เงื่อนจันทร์ทอง*, สมชาย แสงกิจพร* และบุษราวรรณ ศรีวรรธนะ** 7
[74]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ความชุกของซาลโมเนลล่าและแคมไพโลแบคเตอร์ที่ปนเปื้อนในชิ้นส่วนไก่จากตลาดสด   ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์1*, ชุติมา จิตตประสาทศีล1, ภัทรภร ชัยชนะ2, ทันดาลักษณ์ นิลภา2, ธนิตชัย คำแถลง1, นัฐพงษ์ ชื่นบาน1, ศรีสุดา ควรคำนึง2 และชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์2 7
[75]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง รายงานความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในปัสสาวะ โดย GFAAS   ราเมศ กรณีย์ และ โชติกา อุ่นใจ 8
[76]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การตรวจหาเชื้อ Legionella spp. ในแหล่งน้าที่ใช้ในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ปี 2559   อิริยะพร กองทัพ*,กรณิกา พิมพ์ลอย, รานี มาราสา, กนิษฐา แกล้วทนงค์ 7
[77]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การตรวจหาเชื้อก่อโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดเชียงราย   อภิษฎา สุวรรณ, อัมรา โยวัง, อัญชิษฐา สมเงิน และวิชัย ปราสาททอง 7
[78]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงชนิดซีโรทัยป์ไวรัสเดงกีในจังหวัดราชบุรี ลำปาง และภูเก็ต พ.ศ. 2559   อริสรา โปษณเจริญ, สุมาลี ชะนะมา,สาริณี ชำนาญรักษา, วรารัตน์ แจ่มฟ้า, ภัทร วงษ์เจริญ, ฮุสนียะห์ วาเต๊ะ, ศิริรัตน์ แนมขุนทด, ลัดดาวัลย์ มีแผนดี, พงศ์ศิริ ตาลทอง, สมชาย แสงกิจพร 9
[79]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การประเมินผล Bacillus thuringiensis subsp. israelensis ที่เพาะเลี้ยงด้วยวัสดุเหลือทิ้งในการกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ   นิตยา เมธาวณิชพงศ์, อุรุญากร จันทร์แสง, นันทพร ผลสุวรรณ์, และณรงค์ อู่ใหม่ 6
[80]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สายพันธุ์ของไวรัสโนโรในการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559   ผกาพรรณ สิงห์ชัย, สมปอง อุปชัย, รัตนา ตาเจริญเมือง, รติกร กัณฑะพงศ์ และ สมชาย แสงกิจพร 7
ทั้งหมด : 504 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 4/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449