Google Custom Search

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 2267 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 2106 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 1962 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 1976 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 1842 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[81]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การตรวจหาเชื้อ Legionella spp. ในแหล่งน้าที่ใช้ในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ปี 2559   อิริยะพร กองทัพ*,กรณิกา พิมพ์ลอย, รานี มาราสา, กนิษฐา แกล้วทนงค์ 295
[82]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การตรวจหาเชื้อก่อโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดเชียงราย   อภิษฎา สุวรรณ, อัมรา โยวัง, อัญชิษฐา สมเงิน และวิชัย ปราสาททอง 311
[83]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงชนิดซีโรทัยป์ไวรัสเดงกีในจังหวัดราชบุรี ลำปาง และภูเก็ต พ.ศ. 2559   อริสรา โปษณเจริญ, สุมาลี ชะนะมา,สาริณี ชำนาญรักษา, วรารัตน์ แจ่มฟ้า, ภัทร วงษ์เจริญ, ฮุสนียะห์ วาเต๊ะ, ศิริรัตน์ แนมขุนทด, ลัดดาวัลย์ มีแผนดี, พงศ์ศิริ ตาลทอง, สมชาย แสงกิจพร 322
[84]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การประเมินผล Bacillus thuringiensis subsp. israelensis ที่เพาะเลี้ยงด้วยวัสดุเหลือทิ้งในการกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ   นิตยา เมธาวณิชพงศ์, อุรุญากร จันทร์แสง, นันทพร ผลสุวรรณ์, และณรงค์ อู่ใหม่ 348
[85]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง สายพันธุ์ของไวรัสโนโรในการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559   ผกาพรรณ สิงห์ชัย, สมปอง อุปชัย, รัตนา ตาเจริญเมือง, รติกร กัณฑะพงศ์ และ สมชาย แสงกิจพร 299
[86]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสในประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559   สมปอง อุปชัย, ผกาพรรณ สิงห์ชัย, รัตนา ตาเจริญเมือง, รติกร กัณฑะพงศ์ และ สมชาย แสงกิจพร 362
[87]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ระดับคุณภาพการตรวจครีเอตินินในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกไทย ปี 2558-2559   สุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล* และ ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ 326
[88]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559   สรรทิพย์ กองจร, อุไรวรรณ พรมศรี, นภา อ่อนวิมล, กรัณย์ สุทธิวราคม, รัตนา ตาเจริญเมือง, รติกร กัณฑะพงศ์ และ สมชาย แสงกิจพร 285
[89]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง แนวทางใหม่สาหรับการจาแนกเชื้อ Streptococcus pneumoniae และ viridans group streptococci ด้วย MALDI-TOF Mass Spectrometry   สุวรรณดี ทรัพย์เจริญ* นาวี สาดตระกูลวัฒนา พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ และ สมชาย แสงกิจพร 416
[90]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ความชุกของการติดเชื้อร่วมกันของไวรัสตับอักเสบชนิด บี ซี และจี ในหญิงขายบริการที่ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย   เรืองชัย โลเกตุ1,สิริพรรณ แสงอรุณ1 ,ณัฐพงศ์ คล้ำคล้าย1 ,รัตน์ระวี บุญเมือง1 ,สุทธิวัฒน์ ล้ำใย1 ,สหภาพ พูลเกสร2 , เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต1 และ สมชาย แสงกิจพร1 390
[91]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการกลายพันธุ์ของยีนกับการดื้อยาในเชื้อวัณโรค   เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ1*, วิพัฒน์ กล้ายุทธ1, โสภา ศรีสังข์งาม1, จณิศรา ฤดีอเนกสิน1, สุปราณี บุญชู1, รัชนีพร คามินทร์2,วรศักดิ์ สุทาชัย3, และสมชาย แสงกิจพร1 318
[92]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การประเมินความถูกต้องการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ โดยเทคนิค BACs on Beads   อารีรัตน์ ขอไชย1, สิริภากร แสงกิจพร1, ชเนนทร์ วนาภิรักษ์2, ชลลดา ยอดทัพ1, พัชราภรณ์ นพปรางค์1 และ สมชาย แสงกิจพร1 393
[93]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การตรวจหาไวรัสตับอักเสบ เอ ในอาหารที่ปนเปื้อน   ลัดดาวัลย์ เทียมสิงห์1, เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต1, ชลธิชา กาวิดา1 และสมชาย แสงกิจพร1 Laddawan Thiemsing1, Kriangsak Ruchusatsawat1, Chonthicha Kawidam1 and Somchai Sangkitporn1 504
[94]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ระดับตะกั่ว แคดเมียม และปรอทในเลือดด้วยวิธี Inductively Coupled Plasma–Mass Spectrometry–Mass Spectrometry (ICP-MS-MS)   ดุษฎี พลภัทรพิเศษกุล*, สุจิตรา สิกพันธ์, ศิริวรรณ ลือดัง, ณัฐพงศ์ นันทชัยพงศ์, ชตุ ิมญช์ุ อุตวิชัย และสถาพร แรมชื่น Dutsadee Polputpisatkul*, Sujitra Sikaphan, Siriwan Leudang, Nattaphong Nantachaiphong, Chutimon Uttawichai andSathaporn Ramchiun 458
[95]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพของชุดน้ำยาตรวจแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แบบรวดเร็วในประเทศไทย   เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต1, จงกลนี วงศ์ปิยะบวร2, ลัดดาวัลย์ เทียมสิงห์1, ชลธิชา กาวิดา1, บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ1, วิไล เฉลิมจันทร์3 และ สมชาย แสงกิจพร1 483
[96]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การผลิตตัวอย่างทดสอบความช านาญด้านเครื่องส าอางโดยใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง   นางสาวสิริมา สายรวมญาติ หน่วยงาน สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 1090
[97]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การประเมินการตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR จากตัวอย่างเลือดและกระดาษซับเลือด   อธิชา มหาโยธา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ (ขอนแก่น) 1118
[98]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะในประเทศ ปี 2557 ถึง 2559   ศรัญญา เผ่าพืชพันธุ์ หน่วยงาน สำนักยาและวัตถุเสพติด 1016
[99]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง Rickettsia Rickettsia felis felis investigation in dog fleas investigation in dog fleas by in by in-house molecular techniques house molecular techniques   วัชรี สายสงเคราะห์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 1098
[100]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้าน (Musca domestica) ของน้ำมันหอมระเหย 8 ชนิด   ภานุกิจ กันหาจันทร์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 1137
ทั้งหมด : 509 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 5/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449