Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การผลิตตัวอย่างทดสอบความช านาญด้านเครื่องส าอางโดยใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง

ดาวส์โหลด: [ 392 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การประเมินการตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR จากตัวอย่างเลือดและกระดาษซับเลือด

ดาวส์โหลด: [ 390 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะในประเทศ ปี 2557 ถึง 2559

ดาวส์โหลด: [ 376 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง Rickettsia Rickettsia felis felis investigation in dog fleas investigation in dog fleas by in by in-house molecular techniques house molecular techniques

ดาวส์โหลด: [ 362 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้าน (Musca domestica) ของน้ำมันหอมระเหย 8 ชนิด

ดาวส์โหลด: [ 359 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 436 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 422 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 376 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 381 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 378 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[101]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้าแข็งในประเทศไทยปีงบประมาณพ.ศ. 2558   จิราภรณ์ เพชรรักษ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 74
[102]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2558   กนกวรรณ เทพเลื่อน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 86
[103]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดตรัง, พัทลุงและสตูล   เสาวนีย์ เก้าเอี้ยน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ (ตรัง) 74
[104]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนของ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2558   นิรันดร แร่กาสินธุ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 80
[105]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพของนมโรงเรียนในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ.2555-2558   ธารทิพย์ รักชูชื่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 91
[106]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ความปลอดภัยของเครื่องดื่ม OTOP ประเภทน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6   ธนิดา ไมตรีประดับศรี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ (ชลบุรี) 83
[107]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ประสิทธิภาพของ isothermal amplification วิธีใหม่ในการตรวจวัณโรคได้ผลเร็วเปรียบเทียบระหว่าง non-LAMP และ LAMP test   วิพัฒน์ กล้ายุทธ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 71
[108]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคมือเท้าปากทางห้องปฏิบัติการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   ชณัฐกานต์ แสงศรีคำ หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 79
[109]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การสำรวจภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2558   จีรภา ศิลาเกษ หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 76
[110]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประเมินและการทดสอบความใช้ได้ของชุดนํ้ายา FTD Tropical fever core สำหรับตรวจแยกชนิดไวรัสเด็งกีไวรัสชิคุนกุน ยาไวรัสเวสไนต์ซัลโมเนลลามาลาเรียริกเก็ตเซียและเลปโตสไปรา   สินิณนาฏ อินทรประพันธ์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 72
[111]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาการตอบสนองของแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อครั้งแรกและติดเชื้อซ้ำ   ศิริรัตน์ แนมขุนทด หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 89
[112]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) ใน จังหวัดภูเก็ต กระบี่และพังงา เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2558   อิริยะพร กองทัพ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต) 95
[113]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ผลของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง CD44 ต่อการแบ่งตัวและรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งลำไส้   สุภาพร สุภารักษ์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 68
[114]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ความชุกของเชื้อลีจิโอเนลล่าจากตัวอย่างน้ำใน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กฤษณี เรืองสมบัติ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 76
[115]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การตรวจสอบระบบการตรวจจับและติดตามความผันแปรทางชีวภาพสำหรับการใช้งานจริง   สรายุทธ พิบูลนิธิเกษม หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 65
[116]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเตรียมสไลด์แอนติเจนมาตรฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตชุดตรวจโรคสครับไทฟัสโดยวิธี IFA   ชลลดา มีทรัพย์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 71
[117]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ซีโรทัยป์ของเชื้อซัลโมเนลล่าที่แยกได้จากอาหารและน้ำ ใน จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2558   อนุสรา รัตนบุรี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต) 70
[118]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มโพลีคลอรีเนตไบฟีนิลในซีรัม โดยวิธี GC/MS/MS   ณัฐพงศ์ นันทชัยพงศ์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 80
[119]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 เรื่องสายพันธุ์ของไวรัสโรทาที่ก่อโรคอุจจาระร่วงในโครงการ Laboratory-based Surveillance for unidentified and possibly new pathogen affecting public health problems in Thailand : IEIP : EID ระหว่างพ.ศ. 2557-2558   สมปอง อุปชัย หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 89
[120]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ความไวต่อสารเคมีกำจัดแมลงของลูกน้ำและตัวเต็มวัยยุงลายบ้าน (Aedesaegypti L.) พาหะนำโรคไข้เลือดออกชิคุนกุนยาและไข้ซิกา   พรรณเกษม แผ่พร หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 86
ทั้งหมด : 414 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 6/21

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449