Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การผลิตตัวอย่างทดสอบความช านาญด้านเครื่องส าอางโดยใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง

ดาวส์โหลด: [ 392 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การประเมินการตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR จากตัวอย่างเลือดและกระดาษซับเลือด

ดาวส์โหลด: [ 390 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะในประเทศ ปี 2557 ถึง 2559

ดาวส์โหลด: [ 376 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง Rickettsia Rickettsia felis felis investigation in dog fleas investigation in dog fleas by in by in-house molecular techniques house molecular techniques

ดาวส์โหลด: [ 362 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้าน (Musca domestica) ของน้ำมันหอมระเหย 8 ชนิด

ดาวส์โหลด: [ 359 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 436 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 422 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 376 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 381 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 378 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[141]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและความใช้ได้ของตู้ชีวนิรภัยอายุการใช้งาน 10 ปีในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา    จิราณี พุฒิกุลบวร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 66
[142]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเขตภาคเหนือตอนบนปี 2555-2558   พรรณราย วีระเศรษฐกุล หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) 78
[143]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การทดสอบความไวของเชื้อ C. difficile ต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธี agar dilution (2012-2015)    ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 62
[144]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์สำหรับการตรวจหาเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง 5 ชนิดในการทดสอบเดียว   ฐิติพร ใจกว้าง หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 67
[145]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนและแสดงออกของรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีต่อโปรตีนผิวไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์แมลง    พรทิพย์ ไชยยะ หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 106
[146]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนาวิธี ELISA สำหรับตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อไกลโคโปรตีนดีของไวรัสเฮอร์ปีส์   ณัฐธนัญ ภิญโญสุขี หน่วยงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 92
[147]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนและศึกษาการแสดงออกของยีน human interferon gamma ในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   ลภัสรดา มุ่งมงคล หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 98
[148]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การป้องกันการแพ้ยารุนแรงจากยา Carbamazepine ด้วยเภสัชพันธุศาสตร์    อัญธิดา เสงี่ยมเฉย หน่วยงานโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 84
[149]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การผลิตโพลีโคลนัลแอนติบอดีต่อ Clostridium botulinum ในกระต่าย   กรัณย์ สุทธิวราคม หน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 100
[150]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประยุกต์ใช้ PMQA ในระบบบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม   กฤชญา อุ่นภักดิ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม) 96
[151]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells จากสายสะดือ    พัชราภรณ์ บุญชู หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 92
[152]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง นวัตกรรมชุดตรวจโรคสัตว์สู่คน : การสืบค้นในสัตว์รังโรค    วัชรี สายสงเคราะห์ หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 93
[153]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ผลสำเร็จของนวัตกรรมจากการจัดการความรู้เรื่องการตรวจสอบเทอร์โมมิเตอร์ที่จุดเยือกแข็ง   พงษ์ธร ทองบุญ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 87
[154]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การโคลนและผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนต์ CyaA เฉพาะส่วน Pore-forming domain ที่มี His-tag   ชรินรัตน์ ชังชั่ว หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 93
[155]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ Plasmocin ในการกำจัดเชื้อมัยโคพลาสมา   ศศิธร แข็งแรง หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 145
[156]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์การตรวจสารพันธุกรรมเพื่อป้องกันภาวะผื่นแพ้ยารุนแรงจังหวัดสตูล    เสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 104
[157]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเพาะเลี้ยงเซลล์ Vero โดยอาศัยเม็ด microcarrier bead ภายใต้สูตรอาหารดัดแปลงที่ไม่มีซีรั่ม   สุธิดา ตันติกำธน หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 121
[158]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สูตรอาหารดัดแปลงที่ไม่มีซีรั่มสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ Vero   มาโนช โพธิ์สูง หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 115
[159]  คู่มือทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย และฮีโมลโกลบินผิดปกติ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 397
[160]  ผลิตภัณฑ์ย้อมผม   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 788
ทั้งหมด : 414 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 8/21

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449