Google Custom Search

E-Library มาใหม่

เกณฑ์คุรภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 2560

ดาวส์โหลด: [ 404 ]

วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราห์อาหาร เล่มที่ 5

ดาวส์โหลด: [ 448 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material

ดาวส์โหลด: [ 343 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559

ดาวส์โหลด: [ 324 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดาวส์โหลด: [ 301 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 653 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 595 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 566 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 555 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 531 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[141]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ผลการศึกษาการใช้เชื้อไวรัสเจอีสายพันธุ์ Beijing ในการตรวจวิเคราะห์ความแรงวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตาย   กรณิกา กุลบุตร หน่วยงาน สถาบันชีววัตถุ 111
[142]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาคุณภาพยาเม็ดแอมโลดิปีนที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย   จริยา อัครวรัณธร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ (ชลบุรี) 115
[143]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24เรื่อง คุณภาพของนมโรงเรียนในเขตบริการสุขภาพที่ 10 ระหว่างปีพ.ศ.2555-2558   ลิลิต อินทนา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี) 127
[144]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาคุณภาพยาอัลเบนดาโซลที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย   จริยา อัครวรัณธร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ (ชลบุรี) 113
[145]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ความชุกของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารหมักพื้นเมืองที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ปี 2558   อุกฤษฎ์ สุกใส หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ (เชียงราย) 119
[146]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพน้ำปลาที่วางจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต   สุจิตร สาขะจร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต) 115
[147]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำกะทิจังหวัดภูเก็ต   จำรัส พูลเกื้อ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต) 127
[148]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ผลการสำรวจสีห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่จำหน่ายในตลาดการค้าช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์   สาครรัตน์ มนโมรา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ (นครราชสีมา) 107
[149]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง โลหะหนักในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล   ประเสริฐ หิรัญณรงค์ชัย หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม) 141
[150]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเครื่องสำอางเขตจังหวัดสงขลา   เพียงพธู จันทร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 140
[151]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษและการใช้ยาในทางที่ผิดในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ตรวจพิสูจน์โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา   จีระนันต์ ชูพูล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 129
[152]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ปริมาณรังสีผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีฟันในช่องปากในเขตสุขภาพที่ 2   นัฐิกา จิตรพินิจ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ (พิษณุโลก) 118
[153]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาปริมาณโลหะที่ละลายออกมาจากถาดหลุมลงสู่อาหาร   ศศิธร หอมดำรงวงศ์ หน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 109
[154]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella spp. ในผักสดที่จำหน่ายในตลาดกลางค้าส่งและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี   ลิลิต อินทนา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี) 123
[155]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการตรวจเอกลักษณ์ยาภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    กนกวรรณ แก้วจันทร์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 113
[156]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง แนวโน้มการตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะเขตภาคใต้ ปี 2556 ถึง 2558   จินตนา กรดเต็ม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ (ตรัง) 114
[157]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณน้ำในวัคซีนชนิดผงแห้งโดยวิธี Volumetric Karl-Fischer titration   ชลดา เพ็ชรไทย หน่วยงาน สถาบันชีววัตถุ 171
[158]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดเฟอร์รัสฟูมาเรตในประเทศไทย   เจริญศรี ขวัญวงศ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) 108
[159]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดอีฟาไวเรนซ์ในประเทศไทย   ชัยพัฒน์ ธิตะจารี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) 119
[160]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เตือนภัย : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปนปลอมยาลดความอ้วน   วศิมน จูฑะภักดี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ (พิษณุโลก) 141
ทั้งหมด : 506 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 8/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449