Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง A Validated Non-aqueous Potentiometric Titration Method for The Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material

ดาวส์โหลด: [ 26 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559

ดาวส์โหลด: [ 20 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยความร่วมมือของเครือข่าย 4 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 19 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 23 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 353 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 327 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 290 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 291 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 292 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[141]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24เรื่อง คุณภาพของนมโรงเรียนในเขตบริการสุขภาพที่ 10 ระหว่างปีพ.ศ.2555-2558   ลิลิต อินทนา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี) 51
[142]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาคุณภาพยาอัลเบนดาโซลที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย   จริยา อัครวรัณธร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ (ชลบุรี) 46
[143]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ความชุกของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารหมักพื้นเมืองที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ปี 2558   อุกฤษฎ์ สุกใส หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ (เชียงราย) 49
[144]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพน้ำปลาที่วางจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต   สุจิตร สาขะจร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต) 46
[145]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำกะทิจังหวัดภูเก็ต   จำรัส พูลเกื้อ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ (ภูเก็ต) 61
[146]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ผลการสำรวจสีห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่จำหน่ายในตลาดการค้าช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์   สาครรัตน์ มนโมรา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ (นครราชสีมา) 46
[147]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง โลหะหนักในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล   ประเสริฐ หิรัญณรงค์ชัย หน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม) 57
[148]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเครื่องสำอางเขตจังหวัดสงขลา   เพียงพธู จันทร หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 55
[149]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษและการใช้ยาในทางที่ผิดในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ตรวจพิสูจน์โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา   จีระนันต์ ชูพูล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 56
[150]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ปริมาณรังสีผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีฟันในช่องปากในเขตสุขภาพที่ 2   นัฐิกา จิตรพินิจ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ (พิษณุโลก) 50
[151]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาปริมาณโลหะที่ละลายออกมาจากถาดหลุมลงสู่อาหาร   ศศิธร หอมดำรงวงศ์ หน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 45
[152]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella spp. ในผักสดที่จำหน่ายในตลาดกลางค้าส่งและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี   ลิลิต อินทนา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี) 54
[153]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการตรวจเอกลักษณ์ยาภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    กนกวรรณ แก้วจันทร์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา) 53
[154]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง แนวโน้มการตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะเขตภาคใต้ ปี 2556 ถึง 2558   จินตนา กรดเต็ม หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ (ตรัง) 50
[155]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณน้ำในวัคซีนชนิดผงแห้งโดยวิธี Volumetric Karl-Fischer titration   ชลดา เพ็ชรไทย หน่วยงาน สถาบันชีววัตถุ 93
[156]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดเฟอร์รัสฟูมาเรตในประเทศไทย   เจริญศรี ขวัญวงศ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) 49
[157]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพยาเม็ดอีฟาไวเรนซ์ในประเทศไทย   ชัยพัฒน์ ธิตะจารี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (เชียงใหม่) 57
[158]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เตือนภัย : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปนปลอมยาลดความอ้วน   วศิมน จูฑะภักดี หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ (พิษณุโลก) 70
[159]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย   ธรรมรัตน์ อยู่สุข หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ (นครสวรรค์) 52
[160]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง สถานการณ์การใช้สารเสพติดในเรือนจำในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2550-2558    ชานิดา แสงสุริย์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (สมุทรสงคราม) 49
ทั้งหมด : 504 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 8/26

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449