Google Custom Search

E-Library มาใหม่

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การผลิตตัวอย่างทดสอบความช านาญด้านเครื่องส าอางโดยใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง

ดาวส์โหลด: [ 392 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การประเมินการตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี Real time PCR จากตัวอย่างเลือดและกระดาษซับเลือด

ดาวส์โหลด: [ 390 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะในประเทศ ปี 2557 ถึง 2559

ดาวส์โหลด: [ 376 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง Rickettsia Rickettsia felis felis investigation in dog fleas investigation in dog fleas by in by in-house molecular techniques house molecular techniques

ดาวส์โหลด: [ 362 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้าน (Musca domestica) ของน้ำมันหอมระเหย 8 ชนิด

ดาวส์โหลด: [ 359 ]

คุณภาพยาที่ขายในไทย

[ คลิกที่นี่เพื่อค้นข้อมูล ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005

ดาวส์โหลด: [ 436 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยห้องปฏิบัติการ

ดาวส์โหลด: [ 422 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเอชไอวีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ดาวส์โหลด: [ 376 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวส์โหลด: [ 381 ]

ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง รูปแบบการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ดาวส์โหลด: [ 378 ]

   เลือกประเภท: คำค้น :  

No Name เจ้าของผู้ผลิต อ่าน
[161]  ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 275
[162]  ผลิตภัณฑ์ดินสอพอง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 249
[163]  ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 743
[164]  ผลิตภัณฑ์แต่งผมดำ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 776
[165]  รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 221
[166]  คู่มือการตรวจวิเคราะห์และจัดการสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้ออีโบลา   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 201
[167]  วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 496
[168]  รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต GreenBook 11 ปี 2558   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1017
[169]  รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต GreenBook 10 ปี 2557   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 240
[170]  แนวทางการตรวจวิเคราะห์ ทางพิษวิทยา   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 355
[171]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ   ขวัญใจ วังคะฮาต หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 291
[172]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี   ขวัญใจ วังคะฮาต หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 258
[173]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเตรียมตัวอย่างปัสสาวะสำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ รายการตรวจภาวะตั้งครรภ์ด้วยแถบทดสอบ การตรวจโปรตีนและน้ำตาลด้วยแถบทดสอบชนิด 2 แถบ    บุญรัตน์ วงศ์ชมภู หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่) 265
[174]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง เครือข่ายการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ Legionella spp. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   อธิชา มหาโยธา หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 194
[175]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง นวัตกรรมระบบรายงานผลด่วนโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่   ชายชนท์ บุษยานุรักษ์ หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 231
[176]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ความชุกของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในผู้ป่วยไทยที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2   สมลักษณ์ จึงสมาน หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 235
[177]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์โรคธาลัสซีเมียในจังหวัดเชียงรายประจำปี 2557   วิลาวัลย์ กันทะสอน หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) 220
[178]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง วิธีการย้อม AFB แบบใหม่สำหรับผู้ที่มีภาวะตาบอดสี   พีระ ทองมี หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 262
[179]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การเฝ้าระวังเชื้อลิจิโอเนลลา ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน   อัมรา โยวัง หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) 195
[180]  ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์โรคคอตีบในภาคใต้ตอนบน   วรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 208
ทั้งหมด : 414 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 9/21

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449