แนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดสำเร็จรูป(stem cell products)ทางห้องปฏิบัติการ

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ปีทีผลิต :  2555

 ภาษา :  ไทย