ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 เรื่อง การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  พัชรินทร์ จันทรานิมิต และสุดสวาท ศักดี

 ปีทีผลิต :  2560

 ภาษา :  ไทย