ผลิตภัณฑ์ไล่แมลง

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ปีทีผลิต :  2552

 ภาษา :  ไทย