แนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดสำเร็จรูปทางห้องปฎิบัติการ

 เจ้าของ/ผู้ผลิต :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ปีทีผลิต :  2556

 ภาษา :  ไทย